Blog

කෝවිඩ්-19 වසංගතය පැතිරයාමේ සන්දර්භය තුළ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවට ඇති අභියෝග

Blog

වර්තමාන වන විට කෝවිඩ් වසංගතයත් සමඟ සෞඛ්‍ය සුරක්ෂණය ගෝලීය වශයෙන් දැඩිව අභියෝගයන් හට මුහුණ දෙන ලදී. එය සෞඛ්‍ය සුරක්ෂණයට පමණක් නොව සමස්ථ මානව සුරක්ෂණයට බලපෑම් ඇති කරයි. මානව සුරක්ෂණය යනු මානව අයිතියකි. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව ගැන සාකච්ඡා කිරීමට ප්‍රථමයෙන් මානව සුරක්ෂණය හදුනා ගතහොත්, මානව සුරක්ෂණයේ අවශ්‍යතා ගෝලීය වශයෙන් අවධාරණයට ලක් වනුයේ පශ්චාත් තෘෂ්ණි යුධ සමයේදීය. 1990 […]

benisha

May 07, 2021

0

ගෝලීය සාමයට හා ආරක්ෂාවට කොවිඩ් – 19 හි තර්ජන.

Development

සංක්ෂේපය. මෙම පර්යේෂණ ලිපිය තුළ කොවිඩ් 19 වසංගතය ගෝලීය සාමය හා ආරක්ෂාවට තර්ජනාත්මක ය යන්න විමර්ශනය කරමින් රචනා කර ඇති අතර ඒ සඳහා විවිධ පර්යේෂණ වාර්තා,අන්තර්ජාල ලිපි මෙන්ම නිරීක්ෂණයන් තුළින් ද දත්ත ලබා ගන්නා ලදි.මෙම සියලු දත්තයන් විශ්ලේශනය කොට බැලීමෙන් කොවිඩ් වසංගතය ගෝලීය සාමය හා ආරක්ෂාවට දැඩි තර්ජනයක් වී පවතින බව නිගමනය කළ හැකි විය. […]

sugandika

May 07, 2021

0

කොවිඩ් 19 හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ සවිබල ගැන්වීම පිලිබද වර්තමාන තත්ත්වය.

Blog

තරුණ සවිබලගැන්වීම යනු සෑම ආකාරයකින්ම තරුණයින් දිරිමත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියකි. එය තරුණයන්ට විවිධ තත්ත්වයන්ට අනුව හැඩගැසීමට හා අනුවර්තනය වීමට ඉවහල් වන අතර මෙම ආකල්පමය, ව්‍යුහාත්මක හා සංස්කෘතික ක්‍රියාවලිය හරහා තරුණයන්ගේ පෞරුෂ සංවර්ධනය‍,‍‍ සමානාත්මතාවය, සිවිල් සම්බන්ධතා සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගොඩනැගීම යන කාරණාවන් ආමන්ත්‍රණය කරනු ලබයි. එනම්  තරුණයින්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම හා සවිබල ගැන්වීම තුළ වඩාත් ස්වාධීන පුද්ගලයකු […]

thakshila

May 07, 2021

0

Maintaining mental health amidst the pandemic

Blog

The world has never been the same since the Covid-19 pandemic hit in 2019 with an alarming intensity. The pandemic is still ongoing all over the world and it has not only caused adverse physical distress but also psychological and emotional distress as well, not only to the patients but also to the entire community. […]

piyumi

May 06, 2021

0

Rights to Linguistics

Blog

“No citizen should be discriminated or favored due to the reasons of race, religion, language, caste, sex, political opinion, place of birth.” It has been 12 years since the end of the civil war but we still talk about reconciliation. Our politicians proudly talk about how they defeated the LTTE terrorist organization but no one […]

gothamee

Mar 31, 2021

0

The Fight Against Menstrual Poverty in Sri Lanka

Blog

In Sri Lanka, it is evident that the topic of menstruation is regarded as a taboo which is approached with caution in society only if absolutely necessary, and it being very rarely ever discussed publicly and freely. The subject of reproductive health is sparsely expounded in schools where this knowledge is most vital. This topic […]

piyumi

Mar 31, 2021

0

Peace Incubator(Kandy Workshop)2021

Blog

“An inclusive space with knowledge and tools for the youth to Activate reconciliation and communal harmony.” International Youth Alliance for Peace (IYAP) with the support of USAID-SCORE conducted the 2nd Peace Incubator workshop in the Kandy district from the 22nd January to 25th January 2021.  The workshop was conducted by Dilina Janadith, a young lecturer […]

arosh

Mar 31, 2021

0

Is TECH with HER or Against HER?

Blog

Women of all backgrounds have the right to use their voices as much as they want and to express themselves. Hate speech infringes the rights of women. Many of the individuals who commit such violence are very outspoken about their right to freedom of expression, ignoring how their attacks limit a woman’s freedom of expression. […]

yashodhara

Feb 08, 2021

0

The Hidden Pandemic

Blog

(Covid-19 and Violence against Women in Sri Lanka) The number of domestic violence cases involving women has grown during the phase of the COVID-19 pandemic. The increase has mainly been caused as a result of people being restricted to remain indoors with little recourse to any remedial mechanisms. Thus, for women involved in various prolonged […]

kanchana

Jan 21, 2021

0