“மதம் அல்லது நம்பிக்கை மீதான சுதந்திரத்தை வலிமைப்படுத்துவதில் உலகளாவிய போக்கு”

மதம் அல்லது நம்பிக்கை மீதான சுதந்திரமானது மனிதனின் மதம் அல்லது நம்பிக்கைளில் ஒன்றாக காணப்படுகிறது. இவ்வாறான சுதந்திரமானது வெவ்வேறு காலப்பகுதிகளில் வெவ்வேறு பரிணாமங்களை ஏற்படுத்தி வளர்ந்தமையை முன்னைய வரலாற்றுக் கட்டுரையினூடாக அறிந்திருப்போம். இந்த கட்டுரையினூடாக “மதம்/நம்பிக்கை மீதான சுதந்திரத்தை வலிமைப்படுத்துவதில் உலகளாவிய போக்கு” தொடர்பாக பின்வரும் உபத்தலைப்புக்களின் மூலம் விரிவாக நோக்குவோம். மதம் அல்லது நம்பிக்கை மீதான சுதந்திரம் தொடர்பான நேர்மறையான போக்கு சர்வதேச சமூகம் மதம் அல்லது நம்பிக்கை மீதான சுதந்திரம் மீது அதிக கவனம் […]

The Patriarchal Society

Introduction: Patriarchal societies, characterized by the dominance of men in positions of power and authority, perpetuate gender inequality and discrimination against women. Globally prevalent throughout history, these systems have profound negative impacts on individuals and societies. In this essay, we will explore the defining characteristics of patriarchal societies, analyze their detrimental effects on women, examine […]

RELIGIOUS FREEDOM; THE HISTORY AND ITS EVOLUTION

What is Freedom of Religion or Belief (FORB)? The term FORB stands for Freedom of Religion or Belief. It is a universal Human Right that speaks about the rights of any individual to practice, worship, observe, study and teach the religion of their choice, as a group or an individual in private or public. Freedom […]

Addressing Bullying and Cyberbullying: Strategies for Empowerment and Social Change

Introduction Bullying and cyberbullying are critical issues with far-reaching consequences that can deeply impact the lives of victims. According to the National Bullying Prevention Center (StopBullying.gov, 2023), approximately 20% of students in grades 6-10 have experienced bullying within the last year, while 15% have faced cyberbullying. The effects of these actions can be devastating, leading […]