දේශගුණික විපර්යාසයන්ට එරෙහිව සටන් කිරීම උදෙසා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය දායක වන්නේ කෙසේ ද?

සමස්ථ ලෝකයේත් සමස්ථ මානව වර්ගයාගේත් පැවැත්ම උදෙසා යහපත් දේශගුණය යන්න අත්‍යවශ්‍ය සාධකයකි. නමුත්  වර්තමානය වන විට සමස්: මානවයාටත්, සමස්ත ලෝකයටත් සැලකිය යුතු බලපෑමක් කරනු ලබන ප්‍රබලතම ගැටලුවක් බවට මෙම දේශගුණික විපර්යාසයන් පත්ව ඇත. 

Zero Hunger : The path to thriving sustainability on Food

We saw progress toward reducing hunger and food insecurity around the world for several decades, but that is no longer the case. World Food Day is an excellent opportunity to consider how our efforts as members of the food science and innovation community may contribute to a world free of hunger.

World Food Day- You are what you eat!

What is World Food Day? World Food Day is commemorated annually on the 16th of October. On this day, over 150 countries take collective action to promote global awareness and action for those who suffer from malnutrition and to ensure healthy diets for all. This day aims at tackling global hunger and striving to eradicate […]

காலநிலை மாற்றத்தில் இளைஞர்களினால் எடுக்க்கூடிய நிலைபேறான நடவடிக்கைகள்

நவீன உலகில் எல்லா செயற்பாடுகளையும் மாற்றி அமைத்துக் கொண்டு இருக்கும் கருத்தாழமிக்க ஒரு கர்த்தாவாக செயற்படும் இந்த காலநிலையானது கட்டுக்கட்டான காரணங்களால் காலத்தையே மாற்றிக் கொண்டு இருக்கிறது.