அதிகாரத்தை ஒழித்துக்கட்ட அதிகாரம் நமக்குத் தேவை

உலக நாடுகள் முழுவதிலும் ஜனநாயக ஆட்சியை உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டபோது பிரதிநிதித்துவ அரசியலின் இன்றியமையாத தன்மை உணரப்பட்டு விட்டது மக்களாட்சி முறையின் கீழ் நாட்டில் ஆட்சி அதிகாரம் ஆனது சட்டரீதியாக குறிப்பிட்ட சில வகுப்பினர் இடம் அல்லது ஒரு அமைப்பினரிடம் இருப்பதில்லை

பால் நிலை சார்ந்த வன்முறையும் இலங்கையும்

பொதுவாக பாலின ரீதியான வன்முறை (Gender Based Violence -GBV) என்பது ஆண் அல்லது பெண் என ஓர் மனிதனின் பாலினத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அவர்களுக்கு எதிராக இடம்பெறும் அனைத்து வன்முறைகளையும் உள்ளடக்கியதாகவே அமைகின்றது.

WILDLIFE CONSERVATION

The need for conservation of wildlife has now become a necessity in our country and all over the world. Wildlife traditionally refers to undomesticated animals’ species,